foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szkolne Koło Wolontariatu ogłosiło konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie, które przedstawia scenę z wybranej lektury. Przystąpiło do niego 11 klas, które wspaniale przedstawiły wybrane utwory. Zgodnie z założeniami wygrywa jedna klasa, w tym przypadku klasa 6a i jej „Chłopcy z Placu Broni”. Nagrodę (3 duże pizze z dowozem na godzinę wychowawczą) ufundował pan Bartosz - właściciel restauracji "Czar i Las", za co bardzo dziękujemy! Gratulujemy wygranej! Dzięki SU każda z klas, która wykonała zdjęcie dostanie słodki upominek. (opr. p. Julta Królicka)

foto

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved