foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szkoła Podstawowa w Pieniężnie ma wieloletnie tradycje i bogatą historię. Została założona 3 września 1946 roku jako Szkoła Powszechna. Organizatorem i jej pierwszym kierownikiem oraz nauczycielką była Stanisława Lichodziejewska (1910-1990), urodzona na Wileńszczyźnie, przyjechała jako repatriantka do Polski i osiedliła się w Pieniężnie. W dniu otwarcia szkoły zarejestrowano 30 uczniów.

Po wyzwoleniu przybywający na tereny Warmii nauczyciele rozpoczynali pracę w bardzo prymitywnych warunkach. Budynek szkoły, zbudowany jeszcze przed wojną, w 1932 roku, wymagał remontu, brakowało tablic, ławek, podręczników. Po dwóch latach w szkole pracowało czworo nauczycieli: Stanisława Lichodzijewska i jej mąż Olgierd Lichodziejewski, Irena Pałysińska oraz Anastazy Kuresza. Pani Lichodziejewska pełniła obowiązki kierownika szkoły do 1951 roku, była też założycielką szkolnej biblioteki i autorką pierwszej kroniki szkoły. W sierpniu 1961 roku rozpoczęto budowę nowej części szkoły. 26 września 1963 roku oddano do użytku nową część budynku szkolnego. Przy stanie 453 uczniów było 15 oddziałów i 7 sal lekcyjnych, w których nauczało 13 nauczycieli. Placówka rozwijała się i żyła własnym życiem.

9 maja 1965 roku z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy szkołę odwiedziła Maria Zientara-Malewska, poetka i pisarka warmińska oraz dr Władysław Gębik, nauczyciel, pedagog, wychowawca, pisarz, publicysta i działacz warmiński. Z historią szkoły nierozerwalnie związany był Alfons Wiśniewski, najpierw kierownik, potem wieloletni dyrektor szkoły, przepracował w niej 47 lat. Oprócz swojej pracy zawodowej zajmował się zbieraniem dokumentów dotyczących historii Pieniężna. Założył i był przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Pieniężna, prowadził kronikę miasta, ilustrując ją własnymi fotografiami. W 1969 roku do szkoły uczęszczało 576 uczniów, ucząc się w 17 oddziałach. W 1977 roku szkoła zmieniła nazwę na Zbiorczą Szkołę Gminną, z oddziałami w Łajsach, Białczynie i Żugieniach. Rok później pierwszy rocznik uczniów rozpoczął edukację w tak zwanej „dziesięciolatce”. 21 sierpnia 1978 roku zatrudnionych było 19 nauczycieli i Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, co świadczy o tym, że w szkole prężnie działało harcerstwo. Na koniec 1989 roku w gminie Pieniężno istniało 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało ogółem 1200 uczniów, w tym w samym Pieniężnie 847. W 1999 roku w związku z kolejną reformą oświaty zlikwidowano szkołę ośmioklasową, tworząc sześć klas szkoły podstawowej i trzy klasy gimnazjum.  W szkole istnieje pracownia informatyczna, internetowe centrum informacji multimedialnej, biblioteka, sala gimnastyczna, naucza się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego, funkcjonuje klub sportowy „Daglezja”, jest kilka kół zainteresowań, wydawana jest szkolna gazetka (pismo "Galaxy" wyróżnione zostało w 2008r. laurem "Najlepszym z Najlepszych" przez Jacka Protasa Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego).

W 2006 roku szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. 20.06.2015r. odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Ziemi Warmińskiej. W tym dniu wręczono również sztandar. W 2018 r. szkoła przejęła nowoczesny budynek dotychczasowego gimnazjum.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej położona jest w sąsiedztwie malowniczego Rezerwatu Doliny Rzeki Wałszy, gdzie znajduje się tak zwany ”stadion leśny” i jeden z najwyższych mostów kolejowych w kraju.  Placówka dysponuje nowoczesną bazą lokalową z trzema salami gimnastycznymi oraz bogatym zasobem pomocy dydaktycznych.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved