foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Lp.

Tematyka

Termin zebrania

1.

Inauguracyjne spotkanie z rodzicami.

11.09.2023

2.

Robocze spotkania, przekazanie bieżących informacji.

25.10.2023

3.

Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych, konsultacje.

19.12.2023

5.

Robocze spotkania, przekazanie bieżących informacji.

25.03.2024

6.

Przedstawienie propozycji ocen rocznych, konsultacje.

13.05.2024

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved