foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasz szkoła zdobyła bon o wartości 150 zł w kategorii zbiórka telefonów w XI Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Przekazane telefony trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku.

Bon został przeznaczony na zakup profesjonalnego sprzętu do gry w BasePol-palant. Uczniowie skorzystają z niego na lekcjach wf już 26-27 września w czasie rozgrywek klasowych w palanta w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Koordynatorem akcji zbierania baterii był p. Robert Trzebiński.

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved