foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Sprawy organizacyjne związane z zakończeniem roku szkolnego:

1. W czwartek (24.06.2021) – o godzinie 9.00 w sali kolumnowej apel, podczas którego nastąpi uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych.

2. W piątek (25.06.2021) – w godzinach  8.00-10.00 – spotkanie z wychowawcami uczniów klas I-VII  w swoich salach lekcyjnych.

W piątek (25.06.2021) – spotkanie uczniów klas ósmych z wychowawcą w swojej sali lekcyjnej.

3. Egzamin poprawkowy:

  •  24.08.2021 o godzinie 9.00 – egzamin z biologii, chemii i języka polskiego
  •  25.08.2021 o godzinie 9.00 – egzamin z matematyki

Wymagania na egzamin są dostępne w sekretariacie.

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved