foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klasy 5a w czasie lekcji wychowawczej mieli niecodzienną okazję poznać pracę strażaka.

Gościem klasy był pan Karol Machnowski, który opowiedział o blaskach i cieniach pracy w Straży Pożarnej. Chłopcy sprawdzili,  ile waży osprzęt niebędny do wykonywania tego trudnego zawodu. 

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved