foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Tomasz Skiba (klasa VII) został laureatem, a Michał Grodź (VIII) finalistą wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego.

Tomek zostanie zwolniony z 1. dnia egzaminu ósmoklasisty, który będzie zdawał dopiero za rok.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom: p. Agnieszce Turczyk i p. Joannie Mokrzyckiej.

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved