foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Przed nami szkolne etapy konkursów kuratoryjnych dla klas 7.i 8. Rozpoczęliśmy w piątek 13 listopada od testu z języka polskiego.

Warto walczyć, gdyż tytuł lauraeta w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty zwalnia ucznia z części egzaminu ósmoklasisty.

Trzymamy kciuki:)

(foto:p. A. Karwecka)

 

 

 

Terminy konkursów kuratoryjnych:

język polski        13.11.2020
matematyka       17.11.2020 godz. 9.00 
historia               18.11.2020 godz.10.00 
język angielski    19.11.2020 godz.10.00 
biologia               20.11.2020 godz.10.00 
fizyka                  23.11.2020 godz.10.00 
geografia            24.11.2020 godz.10.00 
chemia               25.11.2020 godz.10.00 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved