foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Komisja rekrutacyjna wyłoniła listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025. Jest ona umieszczona na tablicy ogłoszeń w obu budynkach. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia do szkoły. Druk dostępny jest w sekretariatach oraz na stronie szkoły

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved