Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie

ul. Ornecka 8

14-520 Pieniężno

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W ADMINISTRACJI

Liczba wolnych stanowisk : 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 4 – letnie doświadczenie zawodowe nabyte w jednostkach samorządowych bądź w administracji publicznej (staż, zatrudnienie),

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) umiejętność obsługi komputera, oraz oprogramowania biurowego ( MS OFFICE), obsługa urządzeń biurowych, oprogramowania płacowo – kadrowego firmy Vulcan, SIO

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły; kultura osobista; łatwość nawiązywania kontaktów, systematyczność; terminowość; dokładność; sumienność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej; zaangażowanie w wykonywaną pracę,

2) doświadczenie w pracy z klientem,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa SIO;

2) prowadzenie administracji i kadr;

3) obsługa biurowa (ewidencja poczty wychodzącej i wychodzącej);

4) znajomość archiwizacji dokumentacji;

Zasady odpowiedzialności pracownika:

W zakresie realizowanych zadań pracownik odpowiada za:

1) zgodność opracowywanych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i procedurami,

2) załatwianie spraw objętych zakresem czynności w sposób sprawny i terminowy, prawidłowy pod względem merytorycznym i formalnym,

3) prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań,

4) proponowanie rozwiązań formalnych i merytorycznych w zakresie realizowanych zadań,

5) ochrona danych osobowych zawartych w zbiorach przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem, pozyskaniem danych przez osoby nieupoważnione.

4. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy:

1) praca wykonywana w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie

2) forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.08.2022r.

3) na podania oczekujemy do dnia 10.09.2021 r. W podaniu należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie potrzeb związanych z rekrutacją na wolne stanowisko. Podania składamy w sekretariacie szkoły.

Stanowisko pracy:

1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.