foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W sobotę przy ulicy 1 Maja stanęło czerwone serduszko, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki od wody, napojów, mleka i środków czystości.

Zachęcamy wszystkich do ich wrzucania, a tym samym wsparcia naszych akcji. Liczymy na nasze koleżanki i kolegów ze szkoły, którzy udowodnili nie raz, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Pieniężnie i ich rodzice umieją i chcą pomagać.

Bardzo dziękujemy Przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Krzysztofowi Kisielowi za inicjatywę i docenienie naszej pracy. Obiecujemy działać ze zdwojoną siłą!

Opiekun i Wolontariusze SKW „Młodzież w działaniu”

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved