foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostaje wydłużone do dnia 24 maja.

2. W związku ze zdalnym nauczaniem i nieoczekiwanymi zmianami w harmonogramie roku szkolnego wprowadzonymi przez MEN najbliższy czwartek (30 kwietnia) jest normalnym dniem pracy, a nie dniem wolnym, jak to zostało ustalone we wrześniu.

/foto: www.gov.pl/

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved