foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

I. OGŁOSZENIA DLA ABSOLWENTÓW:
Informacje na temat wyników egzaminów:
01.07.2022 – ogłoszenie wyników egzaminu – możliwość sprawdzenia za pomocą indywidualnego konta (login i hasło – każdy uczeń otrzymał od wychowawcy);
• Odbiór świadectw – w sekretariacie nowej szkoły – 08.07. 2022 w godzinach 8.00-14.00.
Przypominamy o obowiązku przekazania informacji do urzędu miejskiego o tym, gdzie dany absolwent będzie kontynuował naukę (rodzice otrzymali wzór wniosku od wychowawcy).

II. Informacje na temat egzaminu poprawkowego:
• Terminarz egzaminów poprawkowych:
25.08.2022 – z chemii i matematyki o godzinie 9.00
26.08.2022 – z języka angielskiego o godzinie 9.00
• Odbiór wymagań na egzaminy poprawkowe – w sekretariacie nowej szkoły w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem: 29.06, 30.06, 01.07 (w tych dniach można zgłaszać się tylko do sekretariatu w starym budynku)

III. Informacje na temat pracy szkoły w okresie wakacyjnym:
• Do końca czerwca sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00
• W lipcu sekretariat czynny w godz. 7.00-14.00
• W sierpniu sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00

IV. Odbiór świadectw – w sekretariacie w starym budynku

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved