foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dzięki współpracy Wolontariatu z PCK Olsztyn, uczniowie pochodzący z Ukrainy otrzymali piękne wyprawki szkolne. Chcielibyśmy także podziękować o. Jackowi Wojcieszko za okazane wsparcie. Rektor Seminarium Ojców Werbistów w Pieniężnie przekazał laptopy, które posłużą uczniom z Ukrainy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! /opr. p. Julita Królicka/

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved