foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w spotkaniu on-line „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich w odniesieniu do zdarzeń motywowanych uprzedzeniami” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Komendę Policji w ramach projektu ,,Czy wiesz, ze mozesz mówić NIE?" Tematyka będzie podjęta w ramach zajęć z wychowawcą.

certyfikat

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved