foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Kimage003iedy ostatnio otrzymaliście prywatny list w kopercie, dostarczony pocztą i ręcznie napisany? Kiedy taki list wysłaliście? No właśnie.
Sztuka ręc
znego pisania listów niestety zanika, a e-maile wcale ich nie zastępują.
Wielka szkoda, że podejmując dziś temat pisania listów, mówimy w istocie o rzeczy dla wielu osób bardzo retro. Dlatego też z okazji Dnia Listonosza Samorząd Uczniowski wspólnie

 z biblioteką zorganizował szkolną pocztę.

         Każdy uczeń mógł napisać list, kartkę z pozdrowieniami i przesłać je koleżance, koledze, nauczycielowi. Listy zaadresowane i wrzucone do szkolnej skrzynki pocztowej trafiły
do adresata. Osobiście roznosił je szkolny listonosz.

Nasza inicjatywa miała za zadanie nie tylko uczczenie i docenienie zawodu listonosza, ale także przypomnienie pięknej sztuki epistolografii, czyli sztuki pisania listów. Dziś już trochę zapomnianej i wypartej przez inne formy korespondencji. Może warto czasami wrócić
do przeszłości i przypomnieć sobie co znaczy post scriptum, verte, oraz do czego służy papeteria.

galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved