foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów kuratoryjnych:

- z języka polskiego: Bieryndo Adam, Gulbicka Oliwia, Karpińska Oliwia, Mokrzycki Miłosz, Ślaska Joanna,
- z matematyki: Miłosz Mokrzycki.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom: p. Agnieszce Turczyk, p. Joannie Mokrzyckiej i p.Jolancie Zinko.

Powodzenia w dalszym etapie!

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved