foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

 

 Informacja dotycząca otwarcia przedszkola

i oddziałów przedszkolnych od 06. maja

1) Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2) Zgłoszenia należy dokonywać drogą telefoniczną w godzinach 8:00 - 13:00 w dniach 30. kwietnia - 04. maja.

Przedszkole w Pieniężnie: 722 110 591 lub: 508 313 237;

Oddział przedszkolny w Lechowie: 600 259 165;

Oddział przedszkolny w Pakoszach: 722 110 593;

Oddział przedszkolny w Piotrowcu: 660 441 975.

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved