foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Otrzymaliśmy list od Powstańca warszawskiego! To odpowiedź na naszą korespondencję wysłaną w grudniu.

Pan Zbigniew Grochowski mieszka dziś w Legnicy (woj.dolnośląskie). Był uczestnikiem powstania warszawskiego i należał do grupy Szarych Szeregów. W 1944 roku jego bronią nie był jednak tylko karabin, a aparat fotograficzny. To m.in. dzięki Panu Zbigniewowi możemy zobaczyć, jak wyglądały tragiczne 63 dni w historii naszej stolicy. Do dzis Powstaniec chętnie spotyka się z młodzieżą i opowiada o trudnych czasach II wojny światowej. W artykule umieszczonym poniżej możemy zapoznać się z historią mężczyzny.

artykuł

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved