foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 12 czerwca br. klasy Ia, Ib i IIIb uczestniczyły w pikniku zorganizowanym w leśniczówce w rezerwacie „Dolina rzeki Wałszy”.

Dzieci miały możliwość pieczenia kiełbasek na ognisku. Czas wypełniony był zabawami ruchowymi. Uczniowie odpoczywali na kocykach i korzystali z kąpieli słonecznej w miłej atmosferze.(opr. wychowawcy klas)

(foto: p. Zofia W.)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved