foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 29 maja odbyła się wycieczka do Olsztyna i Olsztynka. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: Ia, Ib i IIIa wraz z opiekunami: p. Anną Nisiewicz, p. Wiesławą Skubiszewska i p. Zofia Wiśniewską.

W Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym obejrzeliśmy spektakl pt. „Nasz wszechświat”. Seans wywarł na uczniach ogromne wrażenie. Następnie wszyscy udali do Parku Etnograficznego w Olsztynku. Tam zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na XVII-wieczny kościół ewangelicki, drewniane wiatraki i małe ZOO. W przerwie zjedliśmy obiad w karczmie. Ostatnim punktem programu była Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat produkcji wyrobów szklanych, a następnie wzięli udział w konkursie wiedzy na temat szkła. Mieli okazję na żywo obserwować proces produkcyjny. Na zakończenie każdy kupił szklaną pamiątkę. 

Wycieczka sprawiła dzieciom wielką frajdę.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved