foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 30.05.2019 r. w sali kolumnowej odbył się konkurs ,,Wolni od uzależnień”, którego organizatorkami były p. Joanna Golec oraz p. Agnieszka Kuziuta.

W jury zasiedli: p. Grzegorz Radzicki - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Krzysztof Kisiel – Kurator Zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie oraz p. Jagoda Pilucik. Celem wspomnianego wydarzenia było: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję psychiczną oraz fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, jak również rozwijanie wyobraźni plastycznej. Uczestnikami konkursu były trzyosobowe reprezentacje uczniów wszystkich gminnych szkół: Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie, Szkoły Podstawowej w Lechowie, Szkoły Podstawowej w Pakoszach, Szkoły Podstawowej w Piotrowcu oraz Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 7 konkurencjach. Wymagały one wiedzy teoretycznej, sprawności fizycznej, wyobraźni plastycznej, jak również kreatywności i ,,żyłki” polonistycznej. Bój do samego końca był zacięty, a wyniki przedstawiają się następująco:


I MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Pakoszach
II MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Lechowie
III MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
IV MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie
V MIEJSCE: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Całość imprezy uświetniło krótkie przemówienie o charakterze profilaktycznym, które wygłosił przewodniczący GKRPA w Pieniężnie. Konkurs objął swoim patronantem Burmistrz Pieniężna p. Kazimierz Kiejdo. /opr. Joanna Golec/

galeria (foto: Ola Bagan, Norbert Tabor IIIb gimnazjum)

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved