foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

26 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Warmii. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie znajomości kultury i tradycji Warmii oraz integracja środowiska lokalnego. W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu braniewskiego.

Tematyka pytań obejmowała znajomość historii regionu, zabytków, słynnych postaci, legend, herbów miejscowości, wiedzę o kulturze i geografii. W komisji jurorskiej pracowali: p. Irena Wiśniewska, p. Małgorzata Szatanek, p. Małgorzata Iwaszko oraz p. Grzegorz Cygan. Jury przyznało I miejsce ex aequo dwóm drużynom ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, II miejsce przedstawicielom Szkoły Podstawowej w Pakoszach i III miejsce uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej w Pieniężnie. Zmagania przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: p. Joanna Mokrzycka i p. Agnieszka Turczyk. Nagrody i poczęstunek ufundowała Gmina Pieniężno w ramach zadania publicznego w zakresie I: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Organizatorki serdecznie dziękują gospodarzowi placówki - panu dyrektorowi Robertowi Słoninie, członkom jury oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów. Serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom konkursu.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved