foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 27 marca pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami - p. W. Skubiszewską i p. Z. Wiśniewską odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie.

Przewodnikiem po zakładzie była prezes placówki p. Bożena Milan, która w interesujący sposób opowiedziała o przedsiębiorstwie. Dzieci zobaczyły przepompownię, zbiorniki retencyjne, pompy filtrujące wodę i studnię głębinową, która ma ponad 200 m głębokości.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali książkę "Sekrety wody" i będą zgłębiać tajniki tego niezbędnego do życia skarbu.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved