foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Zachęcamy do wzięcia udziału w wakacyjnej zabawie z matematyką!  Podejmij wyzwanie rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania dziennie.

Począwszy od 1 lipca na ucznia będą czekały 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do wieku (klasy 1-8). Projekt online ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą.

Więcej informacji o projekcie ,,Wakacje z Matzoo" oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie:
https://liblink.pl/id8ooHjJ9Y

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved